Thursday, 13 February 2014

Til: Alle kommuner i Norge


Fra 1.1.2014 innførte Norges Friidrettsforbund lisens. Det har vært noe støy rundt denne
lisensen og vi ønsker derfor å informere om hva dette innebærer. Vi sender derfor denne
orienteringen til samtlige kommuner og fylkeskommuner i landet.

Norges Friidrettsforbund har i mange år hatt lisens for utøvere som har konkurrert på bane, i
tillegg har det vært startavgift for løp utenfor bane. På Friidrettstinget våren 2013 ble det vedtatt å
innføre lisens for alle konkurranser i Norges Friidrettsforbund og avvikle ordningen om startavgift
på arrangement utenfor bane.

Dette betyr at alle som konkurrerer i arrangement i regi av norsk friidrett enten må ha årslisens
(kun for medlemmer av lag tilsluttet Friidrettsforbundet) eller engangslisens som løses for hvert
enkelt arrangement. Engangslisensen koster mellom 20-50 kroner avhengig av startkontingenten.
Helårslisensen som gjelder i alle løp koster fra 375 kroner. Ski, sykkel, orientering og triathlon har
en tilsvarende ordning.

Bakgrunnen for å innføre lisens er todelt:

Inntektene fra lisensen skal gå til å styrke aktivitetstilbudet i norsk friidrett på alle nivå, både når
det gjelder aktiviteter for barn og unge, for de aktive friidrettsutøverne og innen mosjonsområdet.

Gjennom lisensen vil samtlige mosjonsløp være ansvarsforsikret, samt at deltagere og
funksjonærer vil være forsikret både i forhold til idrettsskader og uhell/ulykker. Deltagerne vil
være forsikret på ulike nivå ut i fra hvilken type lisens de løser. Alle funksjonærer i arrangement
arrangert av lag tilsluttet Norges Friidrettsforbund vil være forsikret uansett om de er medlem av
laget eller ikke. Arrangørene vil være ansvarsforsikret i forhold til skade overfor tredjepart dersom
det skulle oppstå en hendelse i forbindelse med arrangementet.

Det siste punktet mener vi er viktig for kommunen som anleggseier, enten dette er på ett
idrettsanlegg eller i forbindelse med arrangement som foregår på vei eller annen kommunal
eiendom.

Som kommune vet dere at så lenge arrangementet er i regi av en klubb som er medlem i Norges
Friidrettsforbund vil arrangementet være ivaretatt på en god måte, og dersom det mot
formodning skulle skje en ulykke så er forsikringen ivaretatt av lisensen til Norges Friidrettsforbund.
I tillegg er arrangementer i regi av den frivillige idretten viktig for engasjement i
lokalmiljøet, og et godt aktivitetstilbud for barn, unge og voksne.

Vi oppfordrer kommunen til å prioritere arrangementer i regi av/ eller i samarbeid med lag
tilsluttet Norges Idrettsforbund. Da vil kommunen vite at sikkerhet, konkurransereglement,
forhold til dopingbestemmelse, forsikringer og økonomisk styring er ivaretatt på en god måte. I
tillegg vil inntekter fra slike arrangement gå til å styrke den frivillige idretten i kommunen.

Dersom det er spørsmål til noe rundt lisens ber vi dere kontakte Norges Friidrettsforbund
v/generalsekretær Kjetil Hildeskor.

Med vennlig hilsen
Norges Friidrettsforbund
Friidrettspresident
Svein Arne HansenNo comments:

Post a Comment

Allowed HTML tags:
<b>bold</b>
<strong>strong</strong>
<i>italics</i>
<em>emphasis</em>
<a href="">hyperlink</a>


Please, show the courtesy of identifying yourself when adding a comment. Anonymous comments will, most likely, be removed.